Privacy verklaring

Privacy verklaring

Jeficon BV is de rechtspersoon die als eigenaar van SyBox Selfstorage Joure veel waarde hecht aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons en eventuele beeldopnames. In dit vervolg van dit privacy statement hanteren wij de werknaam SyBox bedoeld voor:

Jeficon BV en SyBox Selfstorage Joure

SyBox houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG)

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is en blijft.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als SyBox zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement of in algemene zin vragen heeft hierover kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

SyBox Joure
T.a.v. Dhr. Jentsje Banga
adres : Scheen 31 8501 HB Joure
email : info@sybox.nl
Tel: +31.653330781

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door SyBox verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Voor het bijhouden van de financiële administratie.
 • Voor het opstellen van een huurcontract.
 • Voor het opstellen en toesturen van offertes.
 • Voor het maken van afspraken met transporteur en agenda beheer.
 • Voor het toesturen van periodieke facturen.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres en postcode
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer of Kamer van Koophandel nummer
 • Bankrekeningnummer (Iban)

Cameratoezicht en ander beeldmateriaal (*extra info buiten AVG)

Gemaakte beelden op onze bedrijfslocaties van het cameratoezicht worden uiterlijk zolang als nodig opgeslagen en daarna vernietigd of overgeschreven. Bij ondertekening van een huurovereenkomst gaat u akkoord met eventuele persoonlijke opname. Deze beelden worden alleen gebruikt bij calamiteiten zoals: inbraak, diefstal, vernieling, aanrijding etc. en door daarvoor bevoegde- en geautoriseerde instanties.
Ten behoeve van promotie activiteiten kunnen wij foto’s en films van onze container-boxen op locatie maken (o.a. bij VerhuisDEAL). Soms zijn delen van uw eigendommen als huis, erf en uzelf hierop herkenbaar. Wij vragen altijd uw toestemming dit beeldmateriaal te mogen gebruiken.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken of via hun ontvangen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van onze (financiële) administratie.
 • SyBox website (met contactformulier).
 • Camera toezicht  (*extra info buiten AVG)
 • Transporten container boxen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie of het OM in het kader van een onderzoek (persoons)-gegevens en/of beeldmateriaal bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU en onze website sybox.nl gebruikt geen cookies.

BEWAARTERMIJN

SyBox bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en of verkrijging zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en hanteren tevens een actuele virus scanner op al onze systemen en mobiele telefoons.
 • Wij maken een wekelijkse back-up van facturen en van uw persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische calamiteiten, deze worden veilig opgeborgen.
 • Wij evalueren en testen regelmatig al onze maatregelen.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kunt ons ook verzoeken om nooit meer gegevens van u te verwerken,
het zogenaamde vergetel recht. Wel kunnen wij u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u ondanks onze zorgvuldige getroffen maatregelen toch een klacht of opmerking hebben over deze verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u vriendelijk hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de:

Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

(Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op (01-01-2023)